Kancelaria Radcy Prawnego Huberta Nowaka

Zamówienia publiczne, przetargi według kodeksu cywilnego i zasady konkurencyjności:

Specjalizujemy się w świadczeniu pomocy prawnej zarówno Zamawiającym
jak i Wykonawcom, na każdym etapie postępowania i realizacji Zamówienia.

Zamawiającym oferujemy:

 • wybór trybów udzielania zamówień;
 • sporządzanie SIWZ;
 • sporządzanie regulaminów udzielania zamówień, również dla przetargów prowadzonych wg kodeksu cywilnego, dla zamówień poniżej 14.000 euro, dla zamówień sektorowych;
 • opracowywanie protokołów z postępowania;
 • udział w komisjach przetargowych;
 • opracowanie wzorów umów, odpowiedzi na pytania oferentów, odpowiedzi na odwołania, skargi i odpowiedzi na skargi;
 • zastępstwo prawne przed KIO i Sądami Okręgowymi;
 • opracowanie zastrzeżeń do wyników kontroli;
 • opracowywanie zastrzeżeń do nakładanych korekt finansowych.

Wykonawcom oferujemy:

 • sporządzanie ofert;
 • sporządzanie pism i pytań do Zamawiającego;
 • sporządzanie informacji do Zamawiającego;
 • ocena wzorów umów zamieszczanych w siwz (wskazanie ryzyka, postanowień niekorzystnych dla Wykonawców);
 • sporządzanie odwołań, przystąpień do odwołań, skarg, odpowiedzi na skargi;
 • zastępstwo prawne przed KIO i Sądami Okręgowymi;
 • opracowanie wzorów umów konsorcjum, umów podwykonawczych

 

Prawo cywilne:

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących stosunków z zakresu:

 • własności (nieruchomości, ruchomości), w tym: przeniesienia prawa, zasiedzenia, ochrony własności, badania stanu prawnego nieruchomości, prowadzenia negocjacji oraz doradztwo odnośnie uregulowania stanu nieruchomości;
 • użytkowania wieczystego;
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, zastawu);
 • posiadania;
 • zobowiązań (zarówno umownych jak i z tytułu czynów niedozwolonych), w tym: opiniowanie, opracowywanie i negocjowanie umów, dochodzenie wierzytelności na drodze polubownej, sądowej bądź egzekucji komorniczej;
 • ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (wnoszenie tzw. skarg pauliańskich, dochodzenie roszczeń względem wspólników niewypłacalnych spółek osobowych i członków zarządu niewypłacalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością);
 • prawa wekslowego.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

Świadczymy kompleksową pomoc prawną, w tym zastępstwo procesowe w sprawach:

 • rozwodowych;
 • o separację;
 • o zniesienie majątku wspólnego małżonków;
 • dotyczących władzy rodzicielskiej oraz świadczeń alimentacyjnych.

 

Szkolenia:

Oferujemy również szkolenia w zakresie:

 • prawa zamówień publicznych;
 • zasady konkurencyjności;
 • działań ułatwiających Klientom dochodzenia roszczeń.

Prawo gospodarcze:

Kancelaria świadczy zarówno stałą jak i doraźną obsługę prawną wszelkiego rodzaju podmiotom gospodarczym. Naszym Klientom zapewniamy fachową i skuteczną pomoc
w kompleksowym rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Prawo korporacyjne:

Oferujemy przeprowadzenie szybkiej i skutecznej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 • spółki jawnej;
 • spółki komandytowej;
 • spółki komandytowo-akcyjnej;
 • spółki partnerskiej;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjnej;
 • fundacji;
 • stowarzyszenia.

W powyższym zakresie nasze usługi obejmują: oferujemy:

 • doradztwo na etapie doboru rodzaju spółki do potrzeb Klienta;
 • przygotowywanie tekstu umowy spółki, aktu założycielskiego, statutu;
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania podmiotu;
 • przygotowanie dokumentów organów wewnętrznych spółek i innych osób prawnych.

W powyższym zakresie nasze usługi obejmują: oferujemy:

 • przekształcania i likwidacji spółek;
 • kompleksowej obsługi spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń.

 

Prawo pracy:

W zakresie spraw dotyczących stosunku pracy naszym Klientom zapewniamy:

 • doradztwo i sporządzanie projektów dokumentów pracowniczych: regulaminów pracy i wynagradzania, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji;
 • bieżącą obsługę w zakresie prawa pracy;
 • pomoc prawną i mediację w sporach pracowniczych.

 

Prawo spadkowe:

Prowadzimy sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, zachowku oraz działu spadku. Naszym Klientom doradzamy co do wyboru sposobu przyjęcia spadku, w celu uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe.

 

Zastępstwo procesowe:

Jako radcy prawni uprawnieni jesteśmy do reprezentowania naszych Klientów w charakterze profesjonalnych pełnomocników we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych, z wyjątkiem spraw karnych. Świadczone przez nas usługi obejmują reprezentowanie interesów naszych klientów:

 • przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;
 • przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO);
 • przed Komisjami w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA);
 • przed organami administracji;
 • w postępowaniu egzekucyjnym;
 • w postępowaniu zabezpieczającym;
 • w postępowaniach wieczysto księgowym;
 • w postępowaniu upadłościowym bądź naprawczym;
 • w postępowaniu mediacyjnym, arbitrażowym.